Film opening Einekoer maart 2002

Doarpshûs "de Einekoer" Ryptsjerk

Toanielselskip "We Doarre Wer" spilet:
Fertier op Skier