Film opening Einekoer maart 2002

Doarpshûs "de Einekoer" Ryptsjerk

13 September – Big Mill Band

Knallende iepening CAC op 13 septimber mei Big Mill Band In nij seizoen, in nij lûd. En dêr wit de Big Mill Band op freed 13 septimber wol ried mei! Mear as 20 muzikanten op de flier mei in protte blazers kinne aardich leven meitsje. Wy krije yn De Einekoer in foarpriuwke fan harren jubileumkonsert […]

18 Oktober – Konsert Reinout Weima & Anno van der Werf

18 Oktober – Konsert Reinout Weima & Anno van der Werf Op freed 18 oktober is us twadde konsert mei it foar alle muzikale gelegenheden, bûten en binnen, geskikte duo Reinout Weima & Anno van der Werf. De mannen út Wergea en Hurdegaryp bringe eigen nûmers yn it Frysk (ûnder oare ‘Do’ en ‘It komt altyd wol goed’) […]

PROGRAMMA Culturele Activiteiten Commissie Ryptsjerk 2024-2025

PROGRAMMA Culturele Activiteiten Commissie Ryptsjerk 2024-2025   Vrijdag 13 september      Big Mill Band bigband pop/jazz/funk Vrijdag 18 oktober           Weima & Van der Werf eigen werk/hits van anderen Vrijdag 24 januari             Filmavond gratis toegang Vrijdag 28 februari           Britta Maria trio Nederlands/Frans topprogramma Vrijdag 21 […]